English version     GUST

VI Ogólnopolska Konferencja TEX-owa

TEX STANDARD PUBLIKACJI NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH

Bachotek, 30.04-3.05.1998

30 kwietnia, Czwartek

Otwarcie konferncji. Wręczenie nagrody GUSTawa Januszowi Nowackiemu

Bogusław Jackowski (e-mail: B.Jackowski@gust.org.pl)
PostScript: remedium na niesforną grafikę (tutorial)

Streszczenie: W trakcie wykładu omówione były podstawowe rodzaje dyskretnej grafiki komputerowej (grafika czarno-biała, cieniowana, paletowa, RGB, CMYK i inne). Poruszone zostały zagadnienia związane z odtwarzaniem grafiki na urządzeniach rastrowych (rodza je rastrów, efekt Moire, wygładzanie, itp.) oraz najczęściej spotykane w tej dziedzinie sposoby kompresji danych.
Wykład zakończył przegląd najpopularniejszych formatów graficznych, takich jak PCX, GIF, TIFF, JPEG, dokonany pod kątem możliwości PostScript-u i wykorzystania tych formatów jako ilustracji w dokumentach TeX-owych.

Ryszard Kubiak (e-mail: R.Kubiak@ipipan.gda.pl)
Język funkcyjny Haskell - kolejne narzędzie wspomagające pracę w TEX-u

Streszczenie: Użytkownicy TeX-a często napotykają sytuacje, gdy trzeba wstępnie przetworzyć dane, zanim zostaną one przekazane do TeX-a. Sam TeX, chociaż ma moc równoważną maszynie Turinga, jest ukierunkowany na generowanie eleganckiego składu i nienajlepiej wypada w niestandardowych sytuacjach: programy wychodzą ponad miarą zagmatwane.
Utarła się praktyka, aby do wstępnej obróbki danych, zwłaszcza tekstowych, wykorzystywać języki skryptowe typu AWK lub PERL. Zwłaszcza AWK, z racji zwięzłości notacji, sprawności wykonywania programów oraz faktu istnienia implementacji dla wielu platforms ystemowych, zyskał sporą popularność. Ma się rozumieć, że każdy używa takich narzędzi, które ma dobrze opanowane i które dobrze spełniają oczekiwania. Autor tej prezentacji nabrał doświadczenia w wykorzystywaniu języka Haskell do generowania danych dla T eX-a/LaTeX-a.
Język Haskell należy do rodziny języków funkcyjnych, w których nie ma instrukcji podstawienia. W nich w ogóle nie ma instrukcji do wykonania, są tylko wyrażenia, które się oblicza. Typowy program funkcyjny definiuje pewną liczbę stałych, najczęściej będąc ych funkcjami. Po wprowadzeniu takiego programu do pamięci, możemy wydać polecenie obliczenia zadanego wyrażenia.
Współczesne języki funkcyjne, a zaliczam do nich rozmaite odmiany ML-a oraz Haskella, dają programiście wielkie bogactwo środków wyrazu w notacji zbliżonej do znanej nam ze szkoły tradycyjnej notacji matematycznej. Ich siła bierze się takich elementów jak :
  • system typów: każde wyrażenie ma przypisany typ, najczęściej wyliczany automatycznie, a program przed wykonaniem jest poddany kontroli poprawności typowania użytych w nim obiektów;
  • uznanie w systemie typów funkcji za obiekty rownoprawne z innymi: funkcja może wziąć inną funkcję jako swój argument, a sama może oddać funkcję w wyniku;
  • polimorfizm systemu typów: pojedyncze wyrażenie może należeć nie tyle do konkretnego typu, co do pewnej rodziny typów, i może być użyte z każdym z konkretnych typów tej rodziny z osobna.
Wymienione cechy sprawiają, że programy funkcyjne cechuje na ogół eleganckie zmodułowanie i znaczna zwięzłość notacyjna. Fakt nieobecności instrukcji przypisania sprawia, że nie występują skutki uboczne wykonywania instrukcji, powszechnie uważane za jedno z poważniejszych źródeł błędów programistycznych.
Podczas prezentacji omówione zostały zasady programowania w językach funkcyjnych oraz pokazany został na konkretnym przykładzie sposób wykorzystania Haskella do generowania danych TeX-owych.

Kees van der Laan (e-mail: cgl@rc.service.rug.nl)
Tiling in PostScript and METAFONT

Abstract: Drawing tilings by computer is discussed. Examples are borrowed from literature. New are their included METAFONT and PostScript programs, with sometimes a new variation of a picture.

Stanisław Wawrykiewicz (email: staw@gust.org.pl)
Prezentacja TEXlive 3

Stanisław Wawrykiewicz (email: staw@gust.org.pl)
Omówienie nowych programów środowiska TEX-owego

Marcin Woliński (email: wolinski@melkor.mimuw.edu.pl)
Groch z kapustą (garść ciekawostek około TEX-owych)

Marcin Woliński (email: wolinski@melkor.mimuw.edu.pl)
LaTEX2e a sprawa polska (tutorial)

Streszczenie: Stan polonizacji LaTeX-a: co mamy i czego nam brak; dlaczego kochamy PLaTeXa (a nie babla); (skrócony) podręcznik instalacji PLaTeXa; podręcznik użytkownika PLaTeXa; NFSS - co to za zwierzę i co z tego wynika dla polonizacji; o magicznych skró tach OT1, T1, OT4, CM, PL, EC...; LaTeX a polskie fonty Type1.

Adam Dawidziuk, Piotr Bolek (email: ADawidziuk@elka.pw.edu.pl, P.Bolek@ia.pw.edu.pl)
SGML - nowy etap w rozwoju TEX-a

Streszczenie: W epoce publikacji multimedialnych istnieje potrzeba zapisywania dokumentów w postaci niezależnych od medium w jakim pojawi się jedna z ich wersji ostatecznych. Dotychczas jedynym rozsądnym podejściem do problemu jest SGML, wprowadzany w kilku miejscach na świecie jako standard. Naturalną konsekwencją istnienia tego standardu jest zapotrzebowanie na narzędzia pozwalające przetworzyć tekst strukturalny do postaci pozwalającej na jego wydruk na papierze. Optymalny byłby do tego syste m wsadowy (o ile to w ogóle w danym przypadku jest to możliwe). W naszych polskich realiach, uwzględniając np. stopień ,,polonizacji'', wybór pomiędzy troffem i TeX-em w zasadzie nie istnieje.
Do etapu ,,SGML'' dochodzimy również dzięki r ozwojowi sprzętu i oprogramowania. Na maszynie klasy AT skład kilkudziesięciostronicowej broszury wymagał użycia bardzo zoptymalizowanego stylu bazującego na plain.tex. LaTeX 2.09 powodował natychmiastowe zapchanie tej klasy komputera, p oza tym w zasadzie był niemodyfikowalny (LaTeX). Pojawienie się procesora 486 i ,,naprawionej'' wersji LaTeX-a - 2e - dało komfort pracy leniwym. Linux, LaTeXe, METAPOST, X11, perl 5.0, SGML, emacs i petium 166MHz + 32MB RAM + 2GB HDD pozwa lają na wygodną pracę w czasie rzeczywistym z dokumentami o objętości 40 i więcej arkuszy wydawniczych. Wprowadzanie tekstu przez autora jest proste, konwersja do TeX-a automatyczna, a ,,TeX-owanie'' sprowadza się do stworzenia odpowiedniego stylu, czyli tego, co w korzystaniu z TeX-a najprzyjemniejsze. Taki schemat przetwarzania dokumentów wymusza dokładne opracowywanie stylów, skutecznie zniechęcając do ,,ręcznego grzebania'' w źródłach. Uzyskujemy dzięki temu ogromną elasty czność, jeśli idzie o kształtowanie ostatecznego wyglądu drukowanej wersji publikacji.


1 maja, Piątek

Ryszard Kubiak (e-mail: R.Kubiak@ipipan.gda.pl)
AUC TEX

Streszczenie: AUC TeX jest pakietem do edytora Emacs ułatwiającym wprowadzanie tekstów TeX-owych oraz ich kompilację, podgląd i korektę błedów. Po załadowaniu pliku TeX-owego do edytora, mamy do dyspozycji dwie grupy poleceń. Pierwsza grupa przyspiesza wprowad zanie tekstu: pojedynczy klawisz może oznaczać wpisanie do tekstu całej komendy lub środowiska TeX-owego. Druga grupa pozwala spod edytora wywoływać proces kompilacji tekstu, przy czym istnieją ułatwienia do zarządzania pracą z dokumentami wielopl ikowymi. W systemach wieloprocesowych możemy uzyskać efekt prawie WYSYWIG: w jednym okienku jest redagowany przez nas plik TeX-owy, a w sąsiednim prawie natychmiastowy podgląd wyników.

Piotr Bolek (e-mail: P.Bolek@ia.pw.edu.pl)
LaTeX2HTML (tutorial)

Streszczenie: Pakiet LaTeX2HTML oferuje dosyć specyficzny, choć nie pozbawiony pewnych zalet sposób tworzenia dokumentów hipertekstowych, umożliwiając konwersję dokumentów LaTeX-owych na format HTML. Omówione zostaną instalacja i konfiguracja pakietu, pokazane będą przykłady konwersji różnych klas dokumentów LaTeX-owych (dokumenty ,,czysto tekstowe'', dokumenty z ilustracjami, dokumenty ze wzorami matematycznymi). Omówioną zostaną także możliwości zmiany domyślnych ustawień pakietu pozwalające wpływać n a wygląd dokumentów HTML-owych generowanych przy pomocy pakietu.

Adam Kolany (e-mail: kolany@ux2.math.us.edu.pl)
O zawiązywaniu buta glizdą czyli ryba, wędka, czy kawałek kija ze sznurkiem?

Streszczenie: TeX-owe bazy danych (w szczególności jak można, w łatwy sposób uzyskiwać różne efekty oddziałując na te same dane różnymi, nietrudnymi do zaprojektowania, zestawami makr). Przetwarzanie wieloźródłowe. Wstawki PostScriptowe-owe (efekty takie jak: podkolorowywanie fragmentów tekstu, obracanie, lustrzane odbicia). Współpraca z AWK-iem. Przetwarzanie kaskadowe.

Włodzimierz Macewicz (e-mail: Macewicz@ia.pw.edu.pl)
Narzędzia do sprawdzania pisowni dla języka polskiego - stan obecny, oczekiwania i możliwości rozwoju

Piotr Chrząstowski (e-mail: pch@mimuw.edu.pl)
SYBISLAW --- TEXtowa bibliograficzna baza danych

Streszczenie: System SYBISLAW (SYstem BIbliografii SLAWistycznej) jest systemem informacyjnym opracowywanym na zlecenie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przez Piotra Chrząstowskiego i Marcina Engela. Celem jego jest stworzenie środowiska umożliwiając ego wpisywanie i redakcję danych potrzebnych do wydania Słownika Slawistycznego. System został zrealizowany w oparciu o system składania tekstów LaTeX.

Petr Olsak (e-mail: olsak@math.feld.cvut.cz)
TEX in Czech and Slovak environment: problems and solutions

Streszczenie: Czech and Slovak typography standards; Czech/Slovak diacritics; fonts (virtual fonts, problem of various encodings, CS fonts, PostScript fonts); local formats.
See www.cstug.cz


Walne Zebranie GUST-u

Bogusław Jackowski, Piotr Strzelczyk, Piotr Pianowski (e-mail: B.Jackowski@GUST.org.pl piotrs@telbank.pl P.Pianowski@GUST.org.pl)
Narzędzia usprawniające łączenie TEX-a z PostScriptem

Streszczenie: Zaprezentowane zostały m.in.:

Archiwum:
PS_VIEW, TIFF2PS, TTF2PF, PF2AFM, COLORMAP

Marek Battek (e-mail: battek@pwr.wroc.pl)
Dlaczego wydawnictwa nie lubią TEX-a?


2 maja, Sobota

Krzysztof Leszczyński (email: chris@camk.edu.pl)
TEX na serwerze WWW

Streszczenie: TeX może pracować nie tylko na konsoli, ale również w środowisku bezterminalowym, na przykład na serwerze WWW. Używanie TeX-a w takim środowisku wymaga specjalnego traktowania, TeX nie ma prawa zgłaszać błędów, ani zawiesić serwera http. Kolejny p roblem to bezpieczeństwo: źle napisane makro może, w nieprzyjaznych rękach, narazić na szwank bezpieczeństwo naszego systemu.

Janusz M. Nowacki (e-mail: jnowacki@to.onet.pl)
Problemy z komputerową rekonstrukcją Antykwy Półtawskiego

Streszczenie: Źródła graficzne czcionek, ich dostępność i jakość. Tworzenie obwiedni liter w programach graficznych. Podstawowe wymagania obwiedni zgodnie z zasadami Adobe. Przenoszenie rysunków liter do programów typu FontoGrapher itp. Obróbka fontu w np. F ontoGrapherze (kopiowanie znaków, marginesy znaku, dorabianie znaków itp). Kerning. Hinty. Generowanie fontu i jego ocena. Inne metody tworzenia znaków fontu (MetaPost).

Tomasz Przechlewski (e-mail: ekotp@univ.gda.pl)
Publikacje elektroniczne: TEX i Acrobat/PDF (tutorial)

Streszczenie: Omówione zostały: podstawowe pojęcia formatu PDF, składniki technologii Acrobat (Acrobat reader, exchange, pdf-writer, distiller, distiller assistant, catalog, capture). Tworzenie dokumentów w formacie PDF: TeX -> dvips -> distiller oraz bezpośrednio TeX -> PDF. Instrukcja PDFmark. Integracja dokumentów w formacie PDF w sieci WWW. Formularze.

Andrzej Tomaszewski (e-mail: Radek@apple.com.pl)
Projektowanie książki naukowej (tutorial)

warsztaty


3 maja, Niedziela

warsztaty

Pożegnanie

Autorem znaczka jest Sławomir Kilian

mjsz, 8.05.98